ਇਸ ਸਰਵਰ ਤੇ ਫਾਇਰਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰਵਰ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਹੋਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ IP ਪਤਾ ਇਹ ਹੈ: 66.249.66.38

ਇਸ ਸਰਵਰ ਦਾ ਹੋਸਟ-ਨਾਮ ਹੈ: server148.web-hosting.com


ਤੁਸੀਂ ਰੀਕਾੱਪਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:


ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ IP ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜੇ ਅਨਬਲੌਕ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰਵਰ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਹੋਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ.